REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO


TOGETEE.COM

 

 

  I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.    Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego togetee.com dostępnego pod adresem internetowym togetee.com (dalej „Serwis”), który jest prowadzony przez Affee360 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Gen.Józefa Hallera 80/2, (53-324) Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000629810, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 8943082323, REGON: 365030478.

3.    Serwis internetowy togetee.com jest przeznaczony dla Użytkowników szukających architektów w dziedzinie budownictwa, krajobrazu lub wystroju wnętrz w swojej okolicy i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych i zamawianie tego rodzaju usług (Przedmiot serwisu).

4.    Użytkownicy mogą skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem:
b. e-mail: ;
info@togetee.com
c. listownie: Affee360 Sp. z o.o., Al. Gen.Józefa Hallera 80/2, 53-324 Wrocław

5.    Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.    Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

 

 

 

 II.       DEFINICJE:

1.    Serwis – Serwis internetowy togetee.com Usługodawcy dostępny pod adresem: togetee.com.

2.    Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 1 rozdziału I,

3.    Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,

4.    Konsument/Klient– osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6.    Użytkownik– każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,

7.    Architekt – przedsiębiorca lub osoba fizyczna wykonująca zlecenie w zakresie projektowania obiektów budowlanych, krajobrazu lub wnętrz,  znajdująca się w bazie Serwisu i świadcząca usługi projektowe w określonych przez siebie kategoriach. Architekci otrzymują informacje o zapytaniach ofertowych przyporządkowanych do ich kategorii wysłanych przez Użytkowników.

8.    Formularz zapytania – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający Użytkownikowi złożenie zapytania ofertowego w celu skontaktowania się z Architektem zainteresowanym wykonaniem zlecenia,

9.    Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,

10. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o zleceniach oraz korespondencja pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu.

11. Obszar działania Serwisu – terytorium Unii Europejskiej

 

III.       WYMAGANIA TECHNICZNE

1.    Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

2.    Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności

IV.       REJESTRACJA

1.    Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień Architektów, których działalność w zależności od kategorii wykonywanych zleceń powinna być udokumentowana określonymi uprawnieniami, m.in. uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania, w formie załączonego skanu ww. dokumentów.

2.    Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

1)    zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

2)    spełnia warunki wymagane do korzystania ze Serwisu określone w Regulaminie,

3.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania konta przez Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

4.    Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

5.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu i rozwiązanie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

6.    Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

a.    Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,

b.    Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,

c.    Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,

d.    Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,

e.    Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności, bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.

7.    Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

8.    Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim. Konto nie może być dzielone.

 

 

V.       KORZYSTANIE Z SERWISU

1.    Usługodawca umożliwia jedynie nawiązanie kontaktu Użytkownika z Architektem i w żadnym wypadku nie jest stroną umowy zlecenia wykonania określonych prac lub zadań.

2.    Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.

3.    Odpowiedzi Architektów na zapytania są dostępne dla Użytkowników bez dodatkowych opłat.

4.    Użytkownicy mają możliwość:

a.    Pobierać z Serwisu udostępnione przez Usługodawcę poradniki i materiały edukacyjne.

b.    Ustalać liczbę Architektów na wybranym obszarze działania Serwisu za pomocą dostępnych w Serwisie kryteriów,

6.    Zarejestrowani Użytkownicy mają ponadto możliwość:
a. Zarządzać Kontem,

b. Przeglądać profile Architektów, w tym weryfikować ich uprawnienia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 oraz opiniować pracę Architektów po wykonaniu zlecenia

c. Komunikować się z Architektem za pośrednictwem Serwisu

d. Otrzymywać propozycje wykonania zleceń na podany adres e-mail.

e. Kierować zapytanie do Architektów poprzez wypełnienie Formularza dostępnego w Serwisie,

7.    Profile Architektów oraz zapytania ofertowe Użytkowników nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do negocjacji. Współpraca pomiędzy Użytkownikami odbywa się na indywidualnie ustalonych warunkach bez udziału Usługodawcy.

8.    Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
a. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
b. naruszają prawa osób trzecich,
c. naruszają prawa autorskie,
d. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
e. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
f. nawołują do aktów przemocy,
g. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
h. promują inne strony internetowe,
i. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
j. zawierają treści o charakterze reklamowym,
k. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.

9.    W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

10.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.  Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając treści w Koncie lub zleceniach, w których zawarte są wypowiedzi, zdjęcia i inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek oraz projektów umieszczonych w portfolio Architekta.

12.  Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

VI.       WYSŁANIE ZAPYTANIA

 

1.    Użytkownik może przygotować i wysłać zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego, po wybraniu jednej z dostępnych kategorii projektu.

2.    W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.

3.    Usługodawca przesyła otrzymane zapytanie do Architektów, którzy mogą być zainteresowani przygotowaniem projektu. Wybór Architektów, do których przesyłane są zapytania zależy od podanych w nim informacji.

4.    Architekt, który otrzymał zapytanie może następnie skontaktować się z Użytkownikiem, który wysłał zapytanie, w celu ustalenia niezbędnych szczegółów, a finalnie nawiązania współpracy.

 

 

VII.       PŁATNOŚCI

1.    Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z Przedmiotem Serwisu.

2.    Korzystanie z usług w ramach Serwisu w podstawowym zakresie jest bezpłatne.

3.    Usługodawca może wprowadzać płatne opcje promocji zleceń lub Konta.

4.    Szczegółowe informacje o płatnych opcjach uwidocznione są na stronach Serwisu.

 

VIII.       REKLAMACJA USŁUG SERWISU

1.    Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2.    Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
a. dane tożsamości Użytkownika;
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
c. okoliczności uzasadniające reklamację;
d. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3.    Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4.    Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
d. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5.    O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.

6.    Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7.    Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia jej złożenia.

8.    Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a. pisemnie na adres reklamującego,
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
c. drogą telefoniczną.

9.    Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
c. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

10.  Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

a.    https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b.    https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

c.       http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Konta.

2.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w Regulaminie w Rozdziale I. w pkt. 2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca usunie Konto Użytkownika.

3.    Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.    W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Strony są zwolnione z wzajemnych zobowiązań.

 

XI. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.    Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność, w tym za dane udostępnione przez Architekta w jego profilu dotyczące w szczególności jego kwalifikacji i doświadczenia.

3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa autorskie pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu

4.    Usługodawca nie gwarantuje zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Architektem i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika lub Architekta, w tym za szkodę powstałą w wyniku prowadzonych między nimi negocjacji, dokonanych ustaleń, czy podjętych decyzji.

5.    Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Architektem bez względu na podstawę prawną i charakter zawartej umowy. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za terminowość oraz jakość wykonania przedmiotu umowy.

6.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.

7.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

8.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.

9.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu togetee.com bez zgody Użytkownika.

 

XII.         PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

1.    Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2.    Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIII.        ZMIANY REGULAMINU

1.    Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

2.    Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

3.    Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

4.    Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XIV.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

2.    Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4.     

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

5.    Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

6.    Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: info@togetee.com